นางเยาวภา กล้าขยัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
นางสมทรง ไชยสุริวิรัตน์ครูชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา มั่งคั่งครูชำนาญการพิเศษ
นายทวีศักดิ์ จันทร์ปัญญาครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุทัยทิพย์ กิ่งสีเสียดครู
นางสาวอัญชลี ชูเนตรครูชำนาญการ
นายรวี ดาราครู
นางสาวดนุภา วังสระครู
นายธีรศักดิ์ ทองดีบุตรครู
นางสาวสุวรรณา บุดดาครู
นางสาวนิสาชล แม้นชัยภูมิครูผู้ช่วย
นางสาวกฤตยา โพนเมืองหล้า ครูผู้ช่วย
นายนฤเบศ ชาทุมครูผู้ช่วย
นางสาวสุริฉาย ติสันทาครูผู้ช่วย
นางสาวสมหมาย เวียงแสงพนักงานราชการ
นายนพโรจน์ สืบสุนทรเสถียร พนักงาราชการ