โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

เชิญชวนเข้าเรียนออนไลน์

ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที


ลิงค์เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมdrive.google.com/file/d/1roHUvv9tM7Hl2KCYVIS-x40q5yMgYQ3N/view?usp=sharing
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมhttps://forms.gle/7ddFcKSWQE1XbBBa7
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงforms.gle/9pW34KkqmdAv9nxF9
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทย(หลักภาษาและการใช้ภาษา)https://drive.google.com/file/d/1iqKgj2PatoBYADgh9SD8XIOPhpuwIgDy/view?usp=sharing
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทย(หลักภาษาและการใช้ภาษา)forms.gle/pKLtyHQanLiYzdQF6
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครูhttps://drive.google.com/file/d/1PjoOgClGl3W65bSe9Us1THwNZQjQZ2jD/view?usp=sharing
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครูforms.gle/EdVujWirR7cJevr86
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครูforms.gle/JxDL4qEYTTu1W1QMA
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ เรื่อง Basic English for teacherhttps://drive.google.com/file/d/1KMyvRHeGN52Y6ZEPdITVhinRkV2aduNy/view?usp=sharing
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic English for teacherforms.gle/uu3twkSz4T3UQRmh9
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลูกเสือสามัญforms.gle/w5wZBTXsnpZERaD17
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นforms.gle/TJKBjwLRwzJM35pt8
ลิงค์เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครูdrive.google.com/file/d/1f9roUaWb8r0eG5ByHy6YA3G-LxTdUsLs/view?usp=sharing
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครูdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPfCuKHNUNgWpaMvxszumYUly685Lq1KSAjDN1bC23KGhZdw/viewform
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ เรื่อง ทัศนศิลป์https://drive.google.com/file/d/1vHK_9y3w3TLFivkrfbIrfDn5HXw2eDp-/view?usp=sharing
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทัศนศิลป์forms.gle/gwW9MQnrTFcHUdaa7
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยforms.gle/SU8YzPEiPz5G4wfx7
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการforms.gle/E45NYeEUSTnMeqiT7
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พ.ร.น.การศึกษาแห่งชาติ 2542forms.gle/uyfCuaRYxYTiwu5k7
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เพศศึกษาในวัยรุ่นforms.gle/w5wZBTXsnpZERaD17
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR7p5bu7fCI0Esu2AgUPT40klwzLxZ1kFd3Bj4Ep0Fo6MQMg/viewform
ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักการใช้preposition https://forms.gle/Q5tZw6zccFpoKtoBA